Polskie społeczeństwo jest coraz bardziej liberalne i tolerancyjne, jednak kwestie takie jak konkubinat wciąż wzbudzają sporo kontrowersji. Czy konkubinat jest uregulowany przez polskie prawo? Co dzieje się w sytuacji, gdy w konkubinacie pojawiają się dzieci? Jak wygląda kwestia dziedziczenia? Odpowiedzi na te pytania, znajdują się poniżej.

Konkubinat a polskie prawo

Co mówi prawo o konkubinacie? Polskie prawo nie reguluje konkubinatu, a więc jego jedna, spójna definicja nie istnieje. Ogólnie przyjmuje się, że konkubinat jest niesformalizowanym związkiem dwojga osób płci przeciwnej, które podobnie jak małżonkowie, tworzą więź fizyczną, emocjonalną i ekonomiczną. Ze względu na to, że tak zwane życie na kocią łapę jest nieuregulowane przez polskiego prawodawcę, wiele kwestii oczywistych w przypadku małżeństwa nie znajduje zastosowania w przypadku konkubinatu. W świetle prawa konkubent i konkubina są traktowani jako obcy sobie ludzie.

Konkubinat a narodziny dzieci

Dziecko urodzone z konkubinatu uznaje się za dziecko pozamałżeńskie. Dziecko otrzymuje nazwisko matki, które może być zmienione na wniosek rodziców, jeżeli ojciec, będący jednocześnie konkubentem matki, wyrazi taką wolę. Jeśli konkubent nie przyznaje się do dziecka, matka może wystąpić o sądowne ustalenie ojcostwa. Gdy zostanie potwierdzone, na konkubencie będzie ciążył obowiązek alimentacyjny wobec potomka. W przypadku, gdy w konkubinacie wychowywane jest dziecko pochodzące z poprzedniego związku, obowiązek łożenia na dziecko ciąży jedynie na jego rodzicu, a konkubent lub konkubina są z niego zwolnieni.

Konkubinat a dziedziczenie

Kwestia dziedziczenia w przypadku konkubinatu jest niekorzystna dla osób pozostających w związku na kocią łapę. O ile dzieci zrodzone z nieformalnego związku ustawowo dziedziczą po rodzicach, o tyle konkubent lub konkubina są tego prawa pozbawieni. Nie mogą dochodzić praw do emerytury po partnerze lub partnerce, ani domagać się udziału w części spadku. Jedynym rozwiązaniem, aby partner otrzymał spadek, jest spisanie testamentu, w którym wskażę się go jako osobę dziedziczącą.

Jak widać, w Polsce życie na kocią łapę wciąż jest trudne dla osób, którym nie zależy na sformalizowaniu związku. Jeżeli chce się mieć pewność, że bliska osoba otrzyma spadek lub że dzieci otrzymają nazwisko ojca, powinno się zalegalizować związek. Może to pomóc w przyszłości również dzieciom, które mogą mieć problem choćby z otrzymaniem zasiłku pogrzebowego w przypadku pochówku rodzica, pozostającego przez całe życie w konkubinacie.