Umowę najmu mieszkania najlepiej sporządzić w wersji pisemnej. W dokumencie powinny znaleźć się dane, takie jak data i miejsce zawarcia umowy, dane osobowe obu stron, obowiązki najemcy i wynajmującego oraz warunki rozwiązania umowy. Można wprowadzić także dodatkowe klauzule, np. kary umowne.

Umowa najmu mieszkania – czy musi być sporządzona w wersji pisemnej?

Wynajem mieszkań powinien funkcjonować w oparciu o umowę pomiędzy właścicielem a najemcą nieruchomości. Zgodnie z polskim prawem umowa tego typu może być zawarta w wersji ustnej lub pisemnej – Kodeks cywilny uznaje za wiążące obie opcje. Zaleca się jednak podpisywanie umów na piśmie, ponieważ dokument lepiej zabezpiecza interesy zarówno wynajmującego nieruchomość, jak i najemcy. W przypadku ewentualnego złamania postanowień umowy przez jedną z osób, druga może dochodzić swoich praw w oparciu o druk podpisany przez obie strony.

Wzór umowy najmu mieszkania – co powinno znaleźć się w dokumencie?

Dobrze sformułowana i wiążąca umowa najmu mieszkania powinna zawierać szereg określonych danych. Najważniejsze z nich to:

  • data i miejsce zawarcia umowy,
  • dane osobowe obu stron umowy (imiona, nazwiska, adresy oraz numery dowodów osobistych),
  • przedmiot umowy – dokładny opis wynajmowanego lokalu wraz z adresem, metrażem i wyposażeniem mieszkania,
  • obowiązki najemcy – w tym punkcie należy umieścić wysokość czynszu i określić zakres korzystania z mieszkania (np. czy najemca ma dokonywać samodzielnych remontów, napraw sprzętów),
  • obowiązki wynajmującego – zobowiązanie do koniecznych napraw w lokalu, zapis o ponoszonych opłatach i terminach wizyt w mieszkaniu,
  • warunki rozwiązania umowy i okres wypowiedzenia.

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych własnoręcznie przez obie strony.

Dodatkowe klauzule w umowie najmu mieszkania

Oprócz podstawowych postanowień w umowie najmu można umieścić dodatkowe klauzule, które wzmacniają interesy wynajmującego nieruchomość. Najczęściej spotykane zapisy to kary umowne (np. za zniszczenie lokalu, łamanie postanowień), klauzula cesji uprawnień do wynajmu na osoby trzecie (pośrednika, członków rodziny) i warunki, od których można uzależnić ustanie stanu prawnego (np. kiedy najemca nie uiszcza czynszu przez określoną liczbę miesięcy). Warto pamiętać także o tym, że zmiany w umowie najmu można wprowadzać już w czasie jej obowiązywania. Sporządza się wówczas aneks, który powinien zostać zaakceptowany i podpisany przez obie strony.