Coraz częściej osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński zastanawiają się nad podpisaniem specjalnej umowy majątkowej, popularnie zwanej intercyzą. Jakie są rodzaje tych umów. Na czym polega rozdzielność majątkowa i jakie są konsekwencje zawarcia przed ślubem takiej umowy? Czy można ją potem zmienić w czasie trwania małżeństwa? W artykule odpowiadam na te i wiele innych pytań.

Co to jest intercyza i do czego służy?

Umowa majątkowa małżeńska zwana popularnie intercyzą, to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami, które dopiero zamierzają wstąpić w związek małżeński. Może być zawarta zarówno przed ślubem jak i w trakcie trwania małżeństwa. Celem takiej umowy jest ustalenie w małżeństwie ustroju majątkowego innego niż ustawowy. Małżonkowie mogą zatem na mocy takiej umowy rozszerzyć lub ograniczyć wspólność majątkową, ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. W tym artykule zajmiemy się najpopularniejszą z tych umów, czyli umową rozdzielności majątkowej. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat pozostałych umów, to warto skorzystać z porady adwokata.

Czy intercyza jest konieczna?

Oczywiście nie ma obowiązku zawierania jakiejkolwiek umowy majątkowej, w tym także umowy rozdzielności majątkowej. Zdecydowana większość małżeństw nie decyduje się na jej podpisanie. Jeżeli nie podpiszemy takiej umowy, to po prostu w naszym małżeństwie obowiązywać będzie ustrój wspólności majątkowej. W uproszczeniu oznacza to, że wszystkie przedmioty, które zostaną nabyte w czasie trwania małżeństwa wejdą do majątku wspólnego małżonków i to niezależnie od tego, przez którego z małżonków zostaną kupione. Do majątku wspólnego będą należeć także pobrane wynagrodzenia za pracę każdego z małżonków, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej i innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Każdy z małżonków zachowa jednak swój majątek osobisty, to jest przede wszystkim majątek nabyty przed ślubem oraz inny majątek szczegółowo wymieniony w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Skutki zawarcia umowy rozdzielności majątkowej przed ślubem

Jeżeli podpiszemy umowę rozdzielności majątkowej przed ślubem, to po prostu nie dojdzie z mocy prawa do powstania wspólnego majątku. Każdy z małżonków będzie gromadził własny majątek, samodzielnie nabywał nieruchomości, ruchomości, gromadził środki pieniężne i inwestował swoje oszczędności. Każdy z małżonków będzie także samodzielnie zarządzał swoim majątkiem i zaciągał zobowiązania finansowe. Dochody każdego z małżonków będą stanowiły wyłącznie jego majątek, podobnie np. z pieniędzmi na rachunkach bankowych.

Skutki zawarcia umowy rozdzielności majątkowej w czasie trwania małżeństwa

Jak napisałem wcześniej, umowę rozdzielności majątkowej można podpisać także po ślubie. Skutki prawne jej zawarcia będą takie same jak w przypadku umowy zawartej przed ślubem z tą tylko różnicą, że umowa taka nie będzie działała wstecz. Innymi słowy, to co małżonkowie zgromadzili do momentu podpisania rozdzielności majątkowej będzie stanowiło ich majątek wspólny, natomiast to co każde z nich nabędzie później będzie stanowiło majątek osobisty każdego z małżonków.

Czy można zmienić umowę w czasie trwania małżeństwa?

Małżonkowie mogą w każdej chwili zawrzeć nową umowę majątkową, która zastąpi wówczas postanowienia poprzedniej. Należy jednak pamiętać, że do zawarcia takiej umowy potrzebna jest zgoda obu stron, dlatego ta osoba, która będzie chciała zmienić dotychczasową umowę powinna najpierw przekonać do tego swojego współmałżonka. Warto też wiedzieć, że z ważnych powodów każdy z małżonków może wystąpić do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Podsumowując – na pytanie czy warto podpisać intercyzę nie ma jednej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jakie cele stawiają sobie małżonkowie, czy ważniejsza jest dla nich pewność posiadania wspólnego majątku, czy możliwość samodzielnego zarządzania majątkiem osobistym. Na pewno przed podjęciem decyzji warto się skonsultować. Zapraszam do kontaktu.

Autorem artykułu jest adwokat Marcin Oźminkowski